ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA,


czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: licencjat

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Studia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka zapewniają wiedzę z zakresu technologii żywności gastronomicznej oraz racjonalnego żywienia człowieka, jak i jakości zdrowotnej żywności. Znajdujące się w programie studiów przedmioty technologiczne pozwalają na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej produkcji, a także przetwarzania żywności. Pozwalają również na zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej etapów produkcji, przechowywania, dystrybucji oraz wykorzystania żywności w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.

Przygotowują do pracy w różnych dziedzinach gospodarki związanych z żywieniem i żywnością, m.in. zakładach żywienia zbiorowego, jednostkach doradztwa żywieniowego, hotelarstwie, placówkach zajmujących się edukacją żywieniową, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, zakładach przemysłu spożywczego i gastronomii.
Animacja powstała w ramach projektu „SKILLS for STUDIES” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

nawa_logo_pl

Czego będziesz się uczył?

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii nieorganicznej i organicznej, biologii komórki) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok

W czasie drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzą z zakresu nauk biologicznych (biochemia, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna i żywności, chemia żywności), a także przedmiotów obejmujących podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka z uwzględnieniem różnych stanów fizjologicznych, tj. fizjologia żywienia, podstawy anatomii człowieka. Zapoznają się z rolą i znaczeniem żywienia, wartości energetycznej składników odżywczych i innych składników bioaktywnych w produktach spożywczych dla prawidłowego funkcjonowaniu organizmu i dla zdrowia człowieka. Uzyskują ogólną wiedzę na temat błędów żywieniowych i ich skutków, poznają różne socjo-ekonomiczne uwarunkowania żywienia.

III rok

Przedmioty przewidziane w trzecim roku studiów dotyczą zakresu przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, technologii gastronomicznej, żywności wzbogaconej i funkcjonalnym, a także podstaw dietetyki oraz planowania jadłospisów i receptur.

Podczas ostatniego semestru studiów studenci realizują przedmioty z zakresu edukacji żywieniowej, psychologii odżywiania, obsługi konsumenta, a także podstaw hotelarstwa. Studenci opracowują ponadto indywidualne zadanie inżynierskie w wybranym przez siebie temacie.

W trakcie studiów realizowane są również przedmioty z zakresu nauk społecznych, tj. zarządzanie jakością, marketing i ekonomika w zakładach żywienia zbiorowego, projektowanie takich zakładów, podstawy prawa żywnościowego oraz przedmioty humanistyczne, język obcy i zajęcia z wychowania fizycznego.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 3 letnich studiów studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach i pracowniach gastronomicznych i technologicznych. Zajęcia odbywają się również w formie warsztatów, wizyt studyjnych i praktyk.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, raportów. Przy dokonywaniu oceny pod uwagę brane jest także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. W uczelni stosuje się system oceny  w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent I stopnia na kierunku Żywienie człowieka uzyskuje tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności przygotowują do pracy w charakterze technologów w zakładach przemysłu spożywczego i różnych instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe i doradztwo żywieniowe. Kwalifikacje te pozwalają także na podjęcie studiów II stopnia.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Przygotowują do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe oraz zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem. Pozwalają także podjąć indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie.