MEDYCYNA ROŚLIN

MEDYCYNA ROŚLIN, studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne


czas trwania: stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier medycyny roślin

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu biologii oraz ekologicznych aspektów występowania i rozwoju wszystkich grup agrofagów zagrażających roślinom, a także wpływu czynników abiotycznych na zdrowie roślin. Potrafi podjąć bezpieczne dla środowiska i ekonomicznie uzasadnione działania, których celem jest ograniczanie liczebności organizmów chorobotwórczych, szkodników i chwastów. Posiada wiedzę z zakresu techniki ochrony roślin, chemii środków ochrony roślin oraz fizjologicznych podstaw ich oddziaływania na roślinę. Umie rozpoznać choroby, szkodniki i chwasty, potrafi ocenić stopień zagrożenia roślin uprawnych oraz podejmować optymalne działania w celu ich ochrony. Stosując chemiczne środki ochrony roślin rozumie mechanizmy ich oddziaływania na środowisko i potrafi je ograniczać. Ponadto studiujący na kierunku medycyna roślin otrzymują podstawową wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Liczni studenci tego kierunku odbywają praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętą ochroną roślin.Czego będziesz się uczył?

I rok

Pierwszy rok to zdobycie wiedzy z tzw. przedmiotów ogólnych, pozwalających zrozumieć przemiany zachodzące w roślinach oraz ich miejsce i rolę w ekosystemie. Studenci uzyskują wiedzę zakresu chemii, fizyki, podstaw ekonomii i technik informatycznych.

II rok

Drugi rok to poznawanie nauk z zakresu szeroko pojętej ochrony roślin. Zarówno przedmiotów dotyczących podstaw uprawy roślin, nawożenia i mechanizacji jak i dyscyplin dotyczących biologii organizmów potencjalnie niepożądanych: bakterii, grzybów, owadów i chwastów. Na typ etapie student zdobywa wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego.

III rok

To nauka przedmiotów ściśle związanych z ochroną roślin obecnych w różnorodnych ekosystemach. Studenci uzyskują wiedzę o chorobach i szkodnikach roślin rolniczych, ogrodniczych i ozdobnych. Poznają różnorodne techniki ochrony roślin przed agrofagami, również w kontekście działań proekologicznych.

IV rok

To ciąg dalszy zdobywania wiedzy z zakresu ochrony roślin, genetycznych i biochemicznych mechanizmów odporności oraz diagnostyki agrofagów. W nauczaniu kładzie się nacisk na profilaktykę oraz niechemicznie metody ochrony pozwalające uzyskać nie tylko odpowiednią ilość plonu ale również jego najlepszą jakość. To również nauka przedsiębiorczości oraz pisanie pracy - inżynierskiej z zakresu ochrony roślin.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Większość przedmiotów prowadzonych jest jako wykłady i ćwiczenia - najczęściej laboratoryjne. Część ćwiczeń realizowana jest w terenie. Wszystkie przedmioty których celem jest tworzenie projektów jak i przygotowujące do pracy inżynierskiej realizowane są w formie seminariów.

Jak będziesz oceniany?

Forma oceny jest określana przez prowadzących zajęcia. Są to najczęściej egzaminy, kolokwia, czy cenione przez studentów wykonywanie przez nich samych projekty. W każdym module ocenia się wiedzę studenta, jego umiejętności praktyczne i tzw. kompetencje społeczne.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Aby nasze studia były uznawalne za granicą każdy przedmiot w zależności od trudności i nakładów pracy wyceniony został w punktach ECTS. W każdym semestrze należy zdobyć 30 punktów a za cały okres studiów pierwszego stopnia 210.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Od roku 2016 studenci, w ramach tzw. projektu stażowego wygranego przez Wydział,  mogą odbyć po szóstym  semestrze 3-miesięczny, płatny staż zawodowy. Można również uzyskać uprawnienia dystrybutora środków ochrony roślin oraz specjalisty mogącego prowadzić szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent jest przygotowany do pracy w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kontroli celnej, organach rządowych i samorządowych, w służbach doradczych i innych pracujących na rzecz rolnictwa, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i pielęgnacji roślin na terenach zurbanizowanych. Potrafi także podjąć własną działalność gospodarczą i prowadzić szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin.