ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, studia I stopnia stacjonarne

czas trwania: 3,5 lata (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, marketing itp.) oraz technicznych. Jest przygotowany do realizacji projektów z zakresu organizacji produkcji oraz pracy, a także określaniem wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Nauka na pierwszym roku studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji to zapoznanie się z przedmiotami podstawowymi (np. chemia, fizyka, matematyka) z zakresu ekonomii (np. mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość w rachunku kosztów dla inżynierów) oraz z przedmiotami technicznymi jak np. mechanika i wytrzymałość materiałów.

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu ekonomii (np. finanse i rachunkowość w rachunku kosztów dla inżynierów, logistyka w przedsiębiorstwie) oraz przedmiotów technicznych jak np. projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne.

III rok

Na trzecim roku studenci wybierają temat pracy inżynierskiej. Poza tym realizują przedmioty typowo inżynierskie jak np. elektrotechnika i elektronika, inżynieria cieplna i gospodarka energią oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem jak np. zarządzanie produkcją i usługami czy też automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Dodatkowo student zapoznaje się z podstawowymi wiadomościami z zakresu produkcji rolniczej na przedmiotach tj: technologie produkcji roślinnej i technologie produkcji zwierzęcej.

IV rok

Ostatni semestr studiów to finalizowanie pracy inżynierskiej oraz realizacja przedmiotów fakultatywnych z zakresu eksploatacji systemów technicznych czy też organizacji pracy i zarządzania personelem.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria

Jak będziesz oceniany?

Podczas trwania nauki student będzie oceniany na podstawie zaliczeń kolokwiów, projektów, zadań oraz egzaminów, które kończą dany kurs. Studia I stopnia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz egzaminem inżynierskim.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie studiów I stopnia absolwent uzyska łącznie 210 punktów ECTS.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do doradztwa technicznego i organizacyjnego zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.