WETERYNARIA

WETERYNARIA, Studia Jednolite Magisterskie

czas trwania: 5,5 roku (11 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: lekarz weterynarii

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Weterynaria podczas oceny parametrycznej Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) uzyskała najwyższą kategorię naukową A+. Kierunek ten jest także rankingowany w Ogólnoświatowym Rankingu Szanghajskim w pierwszej 300.

Student podczas studiów uzyskuje wiedzę z przedmiotów należących do grupy ogólnych i podstawowych, co odpowiada ogólnoakademickiemu profilowi wykształcenia, a następnie z z przedmiotów kierunkowych. Student odbywa również obowiązkowe praktyki oraz staże kliniczne, dzięki którym nabywa umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Prowadzenie kształcenia gatunkowego, staże kliniczne oraz możliwość wyboru przedmiotów z grupy przedmiotów fakultatywnych pozwala na sprecyzowanie i ukierunkowanie zdobywanej wiedzy i umiejętności pod kątem przyszłego praktycznego wykonywania zawodu. Gruntowne przygotowanie teoretyczne w dziedzinie nauk weterynaryjnych podczas czterech pierwszych lat studiów daje podstawę do szkolenia praktycznego na końcowych latach studiów. Specjalizacja zawodowa może być kontynuowana na studiach doktoranckich i studiach specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii.Film powstał w ramach projektu „WUELS - Natural algorithm for success” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

nawa_logo_pl
Animacja powstała w ramach projektu „SKILLS for STUDIES” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

nawa_logo_pl

Czego będziesz się uczył?

I rok

Nauki podstawowe (biofizyka, chemia, język łaciński, anatomia z histologią i embriologią, biochemia, genetyka) oraz wychowanie fizyczne, nauki humanistyczne i język obcy,

II rok

Nauki podstawowe (anatomia topograficzna, fizjologia, biochemia), nauki przedkliniczne (immunologia, mikrobiologia, patofizjologia). Produkcja zwierzęca (żywienie zwierząt, chów i hodowla zwierząt, etologia, dobrostan i ochrona zwierząt, praktyka hodowlana),

III rok

Nauki przedkliniczne (farmacja, farmakologia, parazytologia i inwazjologia, patofizjologia, patomorfologia), nauki kliniczne (diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, diagnostyka obrazowa, choroby owadów użytkowych),

IV rok

Nauki kliniczne (choroby zwierząt gospodarskich, choroby psów i kotów, choroby ryb, praktyka kliniczna). Higiena żywności (zadania inspekcji weterynaryjnej, ochrona zdrowia publicznego, ustawodawstwo weterynaryjne, mikrobiologia i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego, kształcenie praktyczne, w tym w ubojniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego)

V rok

Nauki kliniczne (choroby koni, prewencja weterynaryjna immunologia kliniczna, weterynaria sądowa, staże kliniczne, praktyka kliniczna), higiena żywności (zadania inspekcji weterynaryjnej, ochrona zdrowia publicznego, ustawodawstwo weterynaryjne, mikrobiologia i technologia żywności pochodzenia zwierzęcego, kształcenie praktyczne, w tym w ubojniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego)

VI rok


Nauki kliniczne (choroby koni, prewencja weterynaryjna immunologia kliniczna), weterynaria sądowa, staże kliniczne, praktyka kliniczna),
zajęcia fakultatywne z zakresu nauk klinicznych.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz klinicznych (stacjonarnych i wyjazdowych)

Jak będziesz oceniany?

Zaliczenia semestralne na podstawie ocen z zaliczeń sprawdzianów wiedzy i kolokwiów oraz oceny z egzaminów przeprowadzanych w formie ustnej lub pisemnej, w przypadku niektórych przedmiotów obejmujące część praktyczną i teoretyczną.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Standard kształcenia na kierunku weterynaria przewiduje nie mniej niż 360 pkt ECTS za 11 semestralny tok studiów.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej posiada uprawnienia niezbędne do otrzymania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii nadawanego przez okręgowe izby lekarsko weterynaryjne.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwenci wydziału mogą podjąć pracę jako:

  • lekarze wolnej praktyki leczący zwierzęta gospodarskie, towarzyszące i egzotyczne,
  • lekarze weterynarii zatrudnieniu w lecznicach i przychodniach weterynaryjnych
  • pracownicy administracji państwowej
  • państwowej inspekcji weterynaryjnej,pracownicy ośrodków i instytutów naukowych
  • pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych

  • przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich i towarzyszących