TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA,

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka pozwalają zdobyć wiedzę w zakresie chemii, mikrobiologii i biotechnologii żywności, oceny jakości surowców, sposobów ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Profil studiów zapewnia wykształcenie również w zakresie żywienia człowieka, zarządzania jakością produktów żywnościowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz marketingu. Zdobyta wiedza z zakresu ochrony środowiska może służyć przy projektowaniu nowych technologii, przyjaznych środowisku.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki , chemii nieorganicznej i organicznej) oraz podstaw maszynoznawstwa i grafiki inżynierskiej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych (biochemia, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna i żywności, chemia żywności) oraz zdobywają umiejętności analityczne podczas zajęć laboratoryjnych.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów studenci uzyskują wiedzę z zakresu utrwalania i przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, metod oceny jakości żywności, zasad żywienia człowieka, higieny i toksykologii żywności. Poznają również zagadnienia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Ponadto realizowane są przedmioty inżynierskie, jak mechanizacja i automatyzacja oraz projektowanie technologiczne.

IV rok

Podczas ostatniego semestru studiów inżynierskich studenci realizują przedmioty z zakresu marketingu i rachunkowości. Ponadto przygotowują prace dyplomowe w wybranym przez siebie temacie.

W trakcie studiów realizowane są również przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 3,5 letnich studiów inżynierskich student będzie uczestniczył w wykładach, seminariach, ćwiczeniach projektowych i laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach analitycznych, chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych oraz w zajęciach terenowych w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach, gastronomii, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Jak będziesz oceniany?

W trakcie zajęć promowany jest aktywny udział studentów w ćwiczeniach, seminariach, realizowanych pracach projektowych. Studenci oceniani są na podstawie wykonania zajęć praktycznych, odpowiedzi ustnych, pisemnych i opracowań własnych, które przeprowadzane są podczas zajęć i egzaminów. W uczelni stosuje się system oceny w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności przygotowują do pracy w charakterze technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także pracowników placówek badawczych.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent może podjąć pracę:

  • w zakładach przemysłu spożywczego i fermentacyjnego,
  • zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii,
  • laboratoriach badań żywności, wody,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • placówkach badawczych.