TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA,

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Absolwent posiada umiejętność wykorzystania nauk podstawowych, ogólnotechnicznych i zawodowych do rozwiązywania współczesnych i przyszłościowych zadań inżynierskich z zakresu techniki rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponad to jest przygodowy do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza oraz umiejętności organizacyjne. Znają metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania produkcją.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej jak również mechaniki technicznej i nauki o materiałach oraz podstaw produkcji zwierzęcej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: produkcji rolniczej, podstaw produkcji leśnej, technologii przetwórstwa zbożowego i paszowego, maszynoznawstwa przetwórstwa spożywczego i pozyskiwania energii odnawialnej.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: technologii przetwórstwa surowca drzewnego, ogrodnictwa, techniki ochrony roślin, mechanizacji produkcji zwierzęcej, kształtowania terenów zieleni, pojazdów rolniczych i leśnych.

IV rok

Podczas 7 semestru studiów realizowane są przedmioty z zakresu: eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń rolniczych, leśnych i przetwórstwa rolno - spożywczego jak również prowadzenia działalności gospodarczej i logistyki.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 3,5 letnich studiów inżynierskich studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach i pracowniach. Zajęcia odbywają się również w formie warsztatów, wizyt studyjnych i praktyk.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, projektów. Przy dokonywaniu oceny pod uwagę brane jest także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. W uczelni stosuje się system oceny w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent I stopnia na kierunku TRiL uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk rolniczych a w szczególności w zakresie techniki rolniczej i leśnej. Kwalifikacje te pozwalają także na podjęcie studiów II stopnia.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentowi zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami techniki rolniczej i leśnej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.