ROLNICTWO

ROLNICTWO, studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne 

czas trwania: stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier rolnictwa

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Absolwent kierunku rolnictwo posiada wiedzą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa integrowanego. Ma podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także opanowane podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Potrafi wykonywać i opracowywać projekty nowych rozwiązań technologicznych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Wielu studentów tego kierunku odbywa praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętym rolnictwem,

Czego będziesz się uczył?

I rok

Pierwszy rok to zdobycie efektów kształcenia z tzw. przedmiotów ogólnych, pozwalających wyjaśnić funkcjonowanie organizmu roślinnego i zrozumieć jego powiązanie z otaczającym ją siedliskiem Ponadto studenci zapoznają się z prawami ekonomii oraz technikami informatycznymi

II rok

Drugi rok to poznawanie nauk wprowadzających do integrowanej produkcji roślinnej, pozytywie wpływającej na ilość i jakość plonu oraz środowisko przyrodnicze. To etap w którym zdobywa się również wiedzę z innych działów produkcji rolniczej, np. zwierzęcej.

III rok

W planie studiów dla tego roku dominują przedmioty ściśle związane z kierunkiem studiów. Studenci poznają wiedzę i umiejętności z uprawy najważniejszych roślin, ich odżywiania i ochrony przed patogenami. To również okres studiów w którym studenci sami wybierają fakultety z tzw. przedmiotów do wyboru ściśle związanych z rolnictwem. To czas szlifowania umiejętności praktycznych w ramach 12 tygodniowej praktyki odbywanej w wiodących gospodarstwach rolnych lub firmach ściśle związanych z rolnictwem.

IV rok

To ciąg dalszy zdobywania wiedzy z zakresu uprawy i ochrony roślin, która pozwoli uzyskać nie tylko odpowiednią ilość plonu ale również zapewnić jego najlepszą jakość. To poznawanie praw ekonomiki rolnictwa i tworzenie pracy inżynierskiej uwzględniającej nowe elementy technologii uprawy roślin ze wskazaniem ekonomicznej celowości takich rozwiązań.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Większość przedmiotów prowadzone są w dwóch formach: wykładów i ćwiczeń lub laboratoriów. W wielu przedmiotach kierunkowych część ćwiczeń realizowana jest w terenie, a zasady tworzenia projektu i pracy inżynierskiej realizowane są w formie seminariów.

Jak będziesz oceniany?

Forma oceny jest określana przez prowadzących zajęcia. Są to najczęściej egzaminy, kolokwia, czy cenione przez studentów wykonywane przez nich samych projekty. W każdym module ocenia się wiedzę studenta, jego umiejętności praktyczne i tzw. kompetencje społeczne.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Aby nasze studia były uznawalne za granicą każdy przedmiot w zależności od trudności i nakładów pracy wyceniony został w punktach ECTS. W każdym semestrze należy zdobyć 30 punktów a za cały okres studiów pierwszego stopnia 210.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Od roku 2016 studenci, w ramach tzw. projektu stażowego wygranego przez Wydział, mogą odbyć po szóstym semestrze 3-miesięczny, płatny staż zawodowy.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent rolnictwa jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych w kraju i za granicą