OGRODNICTWO

Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne

czas trwania: 3,5 roku ( 7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy po ukończeniu studiów (7 semestrów) i zdaniu egzaminu inżynierskiego na podstawie przedłożonej pracy inżynierskiej absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera

profil studiów: ogólno akademicki e obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Krótkie wprowadzenie

Absolwent po kierunku Ogrodnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych oraz wiedzę ekonomiczną z zakresu ogrodnictwa i ekonomiczno-prawnych podstaw biznesu. Ponadto ma ogólną wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze i środowisku glebowym oraz na temat funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, pozwalającą na wykorzystanie tych organizmów w ogrodnictwie. Ma ogólną wiedzę na temat wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Absolwent studiów I stopnia kierunku Ogrodnictwo ma wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii produkcji ogrodniczej, utrzymania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz posiada wiedzę na temat współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do prowadzonej działalności w warunkach gospodarki rynkowej. Zna metody analizy ekonomicznej, potrafi efektywnie zarządzać majątkiem i finansami w gospodarstwie oraz racjonalnie oceniać inwestycje.

Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ogrodnictwa.

Czego będziesz się uczył?

Obok przedmiotów ogólnych język obcy ( do wyboru), wychowanie fizyczne (do wyboru), przedmioty humanistyczne (do wyboru), technologia informacyjna, program studiów I stopnia obejmuje następujące przedmioty

I rok

Ekonomia,chemia,botanika,przystosowanie roślin do środowiska,genetyka i hodowla roślin,wstęp do praktyki po 1semestrze i praktyka (4 tygodnie) po 2 semestrze, agrofizyka, dendrologia, szkółkarstwo, mikrobiologia, gleboznawstwo, uprawa roli, podstawy nawożenia

II rok

Biochemia, fizjologia roślin, związki biolog. czynne w warz. i owocach, przedmioty do wyboru Siedliskowe i techniczne uwarunkowania produkcji ogrodniczej, inżynieria ogrodnicza, chwasty i ich zwalczanie, ochrona roślin, uprawa roślin rolniczych, nasiennictwo ogrodnicze, przedmioty do wyboru ogólnorolnicze, nawożenie roślin ogrodniczych, podstawy sadownictwa, rośliny zielarskie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, historia ogrodów

III rok

Ochrona własności intelektualnej BHP + ergonomia, ziemie i podłoża w ogrodnictwie, szczegółowa uprawa roślin sadowniczych, podstawy warzywnictwa, podstawy produkcji roślin ozdobnych, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, przedmioty do wyboru kierunkowe związane z ogrodnictwem i kształtowaniem terenów zieleni, przedmioty do wyboru kierunkowe związane z produkcją ogrodniczą, ekologia i ochrona środowiska, biotechnologia roślin, rynek ogrodniczy, praktyka semestralna 24 tygodnie

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału
IV rok

Szczegółowa uprawa warzyw w polu i pod osłonami, uprawa roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami, przechowalnictwo płodów ogrodniczych, seminarium inżynierskie, praca inżynierska

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Program kształcenia studiów I stopnia obejmuje łącznie 2205 godzin w tym 945 godzin wykładów i 1260 godzin ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i audytoryjnych oraz seminarium inżynierskie 30 godzin. W trakcie studiów studenci mają możliwość odbycia praktyk 4 tygodniowej po 2 semestrze i zawodowej 24 tygodniowej w trakcie semestru 6. Studenci mają możliwość wyboru części przedmiotów w ramach modułów przedmiotów fakultatywnych w wymiarze 315 godzin.

Jak będziesz oceniany?

Forma zdawania poszczególnych przedmiotów jest uzgadniana ze studentami. Przedmiot najczęściej jest realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Ćwiczenia pod koniec semestru zalicza się na ocenę. Wykłady mogą być zaliczane pod koniec semestru lub kończyć się egzaminem przeprowadzonym w sesji. Formy egzaminów i zaliczeń są podawane przez prowadzących zajęcia na początku semestru: egzamin ustny, pisemny jako test otwarty i zamknięty. Oceny są wpisywane elektronicznie do systemu i studenci on-line mogą sprawdzić co dostali i czy nie ma pomyłki.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie pełnego kursu trwającego 7 semestrów absolwent uzyskuje 210 punktów ECTS

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz do pracy i świadczenia usług w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w bankach, gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach, w wojewódzkich agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa, firmach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w tym wykorzystujących techniki z zakresu biotechnologii roślin, instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą oraz instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni.