ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA ODPADAMI

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA,

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zakresu gospodarki odpadami. Absolwent potrafi ocenić wartość zapotrzebowania na energię, oraz możliwości jej pozyskiwania, a także zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi również oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich składowania i zagospodarowania.Animacja powstała w ramach projektu „SKILLS for STUDIES” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

nawa_logo_pl

Czego będziesz się uczył?

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii ) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: mechaniki technicznej, wytwarzania i przemian energii elektrycznej, projektowania inżynierskiego, biopaliw pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz gospodarki odpadami.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: inżynierii procesowej w gospodarce odpadami, komputerowego wspomagania decyzji i z zakresu projektowania systemów pozyskiwania energii odnawialnej

IV rok

Podczas 7 semestru studiów realizowane są przedmioty z zakresu: utylizacji i recyklingu odpadów oraz regionalnej polityki energetycznej jak również prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i organizacji produkcji.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 3,5 letnich studiów inżynierskich studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach i pracowniach. Zajęcia odbywają się również w formie warsztatów, wizyt studyjnych i praktyk.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, projektów. Przy dokonywaniu oceny pod uwagę brane jest także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. W uczelni stosuje się system oceny  w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent I stopnia na kierunku OZEiGO uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu nauk rolniczych a w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Kwalifikacje te pozwalają także na podjęcie studiów II stopnia.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentowi zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem ze źródeł odnawialnych oraz obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych lub zagospodarowaniem odpadów.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.