OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA, studia I stopnia stacjonarne


czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów I stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA uzyskuje kompleksową wiedzę związaną z zagrożeniami środowiska związanymi z działalnością człowieka oraz zasadami waloryzacji środowiska i sporządzania oceny oddziaływania na środowisko. Podczas studiów student ocenia możliwości stosowania w praktyce technologii ochrony środowiska, w tym metod rekultywacji terenów zdegradowanych oraz renaturyzacji środowiska.Film powstał w ramach projektu „WUELS - Natural algorithm for success” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

nawa_logo_pl
Animacja powstała w ramach projektu „SKILLS for STUDIES” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

nawa_logo_pl

Czego będziesz się uczył?

I rok

Na pierwszym rok studiów student realizuje takie przedmioty podstawowe jak: matematyka, botanika, zoologia,  fizyka, chemia,  geologia z geomorfologią. Studenci zostają również wprowadzeni z w zagadnienia związane z ochroną środowiska na przedmiocie „Propedeutyka ochrony środowiska”

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych jak: mikrobiologia, biochemia, przedmiotów kierunkowych jak: ekologia, meteorologia i klimatologia, technologie ochrony atmosfery oraz uzupełniających (fakultatywnych) – do wyboru przez studenta. Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa realizowana po ukończeniu drugiego roku studiów (4 tygodniowa).

III i IV rok

Na roku III i IV realizowane są głównie przedmioty kierunkowe: zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, hydrologia, technologie gospodarki wodno-ściekowej, renaturyzacja wód, podstawy gospodarki leśnej, podstawy produkcji rolniczej, technologie gospodarki odpadami, ochrony gleb, rekultywacja terenów zdegradowanych, prawo w ochronie środowiska, finansowanie ochrony środowiska, monitoring środowiska, ochrona przyrody, oceny oddziaływania na środowisko, oraz uzupełniające (fakultatywne) – do wyboru przez studenta. Po 6 semestrze realizowana jest 4 tygodniowa praktyka inżynierska.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria

Jak będziesz oceniany?

Podczas trwania nauki student będzie oceniany na podstawie zaliczeń kolokwiów, projektów, zadań oraz egzaminów, które kończą dany kurs. Studia I stopnia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz egzaminem inżynierskim.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie studiów I stopnia absolwent uzyska łącznie 210 punktów ECTS.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent kierunku Ochrona Środowiska jest przygotowany do organizacji pracy w przedsiębiorstwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi. Posiada umiejętność przetwarzania danych korzystając z technik komputerowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ochrony środowiska. Jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, a także w rolnictwie i przemyśle.