INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, I stopnia, stacjonarne

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

specjalności (dot. studiów II stopnia)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studia na kierunku inżynieria środowiska kształcą specjalistów posiadających wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, przygotowanych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji typowych obiektów inżynierskich służących kształtowaniu i ochronie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Studia przygotowują kadry zawodowe do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie infrastruktury sanitarnej (wodociągi, kanalizacje, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków), obiektów inżynierii wodnej i melioracyjnej oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.Czego będziesz się uczył?

W ramach studiów I stopnia kształcenie będzie obejmowało przedmioty podstawowe oraz bogaty zestaw przedmiotów do wyboru:

I rok

Biologia i ekologia, Chemia, Fizyka i chemia gleb, Algebra, Analiza matematyczna, Mechanika płynów, Geodezja inżynierska, Fizyka, Komputerowe wspomaganie projektowania, WF, Język obcy, Przedmiot humanistyczny, Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, Inżynieria elektryczna, Prawo, Rysunek techniczny i geometria wykreślna.

II rok

Statystyka matematyczna, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Meteorologia i hydrologia, Hydrogeologia, Materiałoznawstwo, Mechanika gruntów i fundamentowanie, Odwodnienia, Termodynamika techniczna, Systemy informacji przestrzennej, Technologia wody i ścieków, Gospodarka odpadami, Budownictwo ogólne.

III rok

Ochrona środowiska, Eksploatacja urządzeń technicznych, Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, Instalacje sanitarne, Wentylacja i klimatyzacja, Gospodarka wodna i ochrona wód, Regulacja rzek, Technologia i organizacja robót, Podstawy przedsiębiorczości, Budownictwo hydrotechniczne, Budownictwo ziemne, Erozja gleb, Nawodnienia, Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów, Podstawy wykorzystania energii odnawialnej, Elektrownie wodne, Pompownie, Zbiorniki wodne, Kompleksowe zagospodarowanie terenu, Przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska, Zmiany klimatu.

IV rok

Sieci gazowe i ogrzewnictwo, Organizacja i logistyka inwestycji, Kosztorysowanie robót w inżynierii środowiska, Proces inwestycyjny, Seminarium dyplomowe, Pracownia dyplomowa, Praktyka zawodowa.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, praktyka zawodowa

Jak będziesz oceniany?

Zaliczenie kursu (przedmiotu) jest średnią z ocen uzyskanych na egzaminie (pisemnym lub ustnym) oraz zaliczenia ćwiczeń, na które składają się oceny z kolokwiów, ćwiczeń domowych (projektów) i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

(wszelkie uprawnienia jakie posiada absolwent danego kierunku)

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze w następujących specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie; konstrukcyjno-budowlanej  w ograniczonym zakresie oraz inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektów, w jednostkach administracji państwowej związanych z inżynierią środowiska oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.