INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA studia pierwszego stopnia, stacjonarne

czas trwania: 3,5 roku; 7 semestrów

specjalności -

uzyskany tytuł zawodowy - inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Studenci nabywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają monitorować stan i warunki bezpieczeństwa osób, obiektów technicznych oraz środowiska przyrodniczego; kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz norm; organizować i prowadzić akcje ratownicze, podejmować działania ograniczające wypadki, awarie i katastrofy, prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Czego będziesz się uczył?

I rok

matematyka, fizyka, elektrotechnika, rysunek techniczny i geometria wykreślna, biologia i ekologia, chemia, ergonomia, mechanika płynów, bezpieczeństwo chemiczne, informatyka, prawo krajowe i międzynarodowe;

II rok

podstawy konstrukcji maszyn, mechanika i wytrzymałość materiałów, procesy informacyjne, organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, termodynamika techniczna, zagrożenia środowiskowe, prawne podstawy bezpieczeństwa;

III rok

inżynieria bezpieczeństwa technicznego, logistyka w bezpieczeństwie, materiałoznawstwo, systemy informacji przestrzennej, mechatronika, organizacja systemów ratownictwa, modelowanie i monitoring zagrożeń, bezpieczeństwo ekologiczne;

IV rok

wycena szkód środowiskowych, statystyka i analiza ryzyka, systemy zarzadzania bezpieczeństwem ekologicznym

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

wykłady, ćwiczenia - projektowe, laboratoryjne oraz praktyczne, praktyki zawodowe;

Jak będziesz oceniany?

sprawdziany ustne i pisemne, oceny wykonanych zadań, ćwiczeń, projektów oraz prezentacji;

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe;

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

w instytucjach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, w administracji państwowej ukierunkowanej na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo;