INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA, I stopnia, stacjonarne


czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

specjalności:

    • inżynieria i gospodarka wodna
    • śródlądowe drogi wodne NOWOŚĆ!

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów posiadających wiedzę przyrodniczą i techniczną umożliwiającą rozwiązywanie typowych zadań projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej w różnych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Studia przygotowują kadry zawodowe do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych.


nowa specjalność: Śródlądowe Drogi Wodne

Studia na tej specjalności kształcą specjalistów posiadających wiedzę techniczną i przyrodniczą przydatną w gospodarczym (m.in. komunikacyjnym i hydroenergetycznym), turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu szlaków wodnych, umożliwiającą projektowanie i eksploatację śródlądowych dróg wodnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych i rozwiązań proekologicznych w regulacji rzek. Czego będziesz się uczył?

W ramach studiów I stopnia kształcenie będzie obejmowało przedmioty podstawowe oraz bogaty zestaw przedmiotów do wyboru:

I rok

Biologia i ekologia, Chemia, Fizyka i chemia gleb, Algebra, Analiza matematyczna, Mechanika płynów, Geodezja inżynierska, Fizyka, Komputerowe wspomaganie projektowania, WF, Język obcy, Przedmiot humanistyczny, Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej, BHP i ergonomia, Inżynieria elektryczna, Prawo i administracja wodna, Rysunek techniczny i geometria wykreślna.

II rok

Statystyka matematyczna, Mechanika i wytrzymałość materiałów, Meteorologia i klimatologia, Hydrologia, Zrównoważony rozwój w gospodarce wodnej, Geologia inżynierska i hydrogeologia, Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni, Inżynieria wodno-melioracyjna, Mechanika gruntów i fundamentowanie, Wodociągi i kanalizacje, Systemy informacji przestrzennej, Budownictwo ogólne.

III rok

Ryzyko i zagrożenie powodziowe, Ochrona wód, Inżynieria rzeczna, Technologia i organizacja robót, Podstawy przedsiębiorczości, Hydrotechniczne budowle betonowe, Hydrotechniczne budowle ziemne, Hydrotechniczne konstrukcje stalowe, Erozja gleb, Nawodnienia, Odwodnienia, Elektrownie wodne, Oczyszczalnie ścieków, Pompownie, Retencja i ochrona przed suszą, Zbiorniki wodne, Zintegrowane gospodarowanie wodą.

IV rok

Ocena oddziaływania na środowisko, Kosztorysowanie robót budowlanych, Proces inwestycyjny, Ryzyko ekologiczne w gospodarce wodnej, Seminarium dyplomowe, Praca inżynierska, Praktyka zawodowa.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, praktyka zawodowa

Jak będziesz oceniany?

Zaliczenie kursu (przedmiotu) jest średnią z ocen uzyskanych na egzaminie (pisemnym lub ustnym) oraz zaliczenia ćwiczeń, na które składają się oceny z kolokwiów, ćwiczeń domowych (projektów) i sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności „inżynieryjnej hydrotechnicznej”

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze, w biurach projektów, w jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną oraz samorządowej, zajmującą się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną.