GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA, STUDIA I STOPNIA, TRYB STACJONARNY

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

specjalności: brak na studiach inżynierskich

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku gospodarka przestrzenna uzyskuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Zakres obejmuje m.in. techniki informacyjne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, zasady projektowania, społeczno-kulturowe, prawne oraz przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, wycenę nieruchomości. Blok przedmiotów ekonomicznych to m.in. ekonomia, fundusze unijne, strategia rozwoju gminy.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Przedmioty ogólne: matematyka, fizyka, socjologia, historia urbanistyki (m.in.)

Przedmioty kierunkowe: podstawy gospodarki przestrzennej, demografia i społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawoznawstwo i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, geodezja i kartografia, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.

II rok

Przedmioty ogólne: grafika inżynierska, statystyka

Przedmioty kierunkowe: planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, budownictwo, zasady projektowania

III rok

Przedmioty ogólne: geografia ekonomiczna.

Przedmioty kierunkowe: ekonomika miast i regionów, projektowanie urbanistyczne, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, planowanie infrastruktury technicznej, kształtowanie krajobrazu.

IV rok

Przedmioty kierunkowe: gospodarka nieruchomościami, fundusze unijne, teoria organizacji i zarządzania.

Ponadto od trzeciego semestru wybierasz jeden lub dwa przedmioty dodatkowe.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są bardzo różnorodnie - wiedza teoretyczna przekazywana jest na wykładach, a praktyczna w ramach ćwiczeń, seminariów, zajęć terenowych. Istotną składową jest samodzielna praca studenta - poszukiwanie materiałów, ich opracowanie, przygotowanie prezentacji. Obowiązkowa jest 4.tygodniowa wakacyjna praktyka zawodowa (po 6. semestrze), odbywana w instytucjach samorządowych lub przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem, zarzadzaniem lub projektowaniem przestrzeni.

Jak będziesz oceniany?

Wiedzę teoretyczną, uzyskaną na wykładach, sprawdzają egzaminy (zgodnie z regulaminem masz dwa podejścia). Zajęcia praktyczne - ćwiczenia, laboratoria - podsumowane są zaliczeniem, końcowym lub cząstkowymi. Szczegółowo o formie i sposobie zaliczenia na początku semestru informuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Oceniana jest wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne, takie jak umiejętność prezentacji, współpraca w zespole, otwartość i komunikatywność. Na koniec wystawiana jest z każdego przedmiotu ocena łączna, podsumowująca efekty pracy z wykładów i ćwiczeń. Nie zawsze jest to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych jako zaliczenie ćwiczeń albo na egzaminie. Udział składowych opisują to karty przedmiotu (sylabusy) zamieszczone na stronie internetowej uczelni.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W każdym semestrze, aby go zaliczyć, powinieneś uzyskać 30 punktów ECTS, (tj. 210 punktów łącznie, w całym cyklu studiów inżynierskich). Jeśli jednak zdarzy się potknięcie i nie zaliczysz jakiegoś przedmiotu, możesz przejść na kolejny semestr studiów, o ile Twój deficyt nie przekroczy 12 punktów. Oczywiście, niezaliczony przedmiot i brakujące punkty należy uzupełnić w kolejnych semestrach.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Uzyskasz kompetencje planistyczne, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie planowania i zarządzania przestrzeni.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Możesz pracować w pracowniach projektowych i planistycznych, w działach urzędów gmin, starostw oraz urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem nieruchomościami.