GEODEZJA I KARTOGRAFIA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA, STUDIA I, STACJONARNE

czas trwania: 3.5 roku (7 semestrów) dla studiów stacjonarnych

specjalności: Geodezja i gospodarka nieruchomościami, Geodezja i geoinformatyka, Geodezja inżynieryjna

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Zna współczesne metody obserwacji i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, badania ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Animacje powstały w ramach projektu „SKILLS for STUDIES” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej


nawa_logo_pl

Czego będziesz się uczył ?

I rok

Na pierwszym roku studiów student zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych takich jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka matematyczna, fizyka oraz przedmiotów dotyczących podstaw nauk o Ziemi jak: podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, podstawy rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. Zakres kształcenia obejmuje także zagadnienia stanowiące wstęp do geodezji i kartografii omawiane w ramach przedmiotów: podstawy geomatyki, informatyka geodezyjna, grafika inżynierska, technologia informacyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe oraz podstawy prawa i prawo w geodezji i gospodarce nieruchomościami.

II rok

Drugi rok studiów obejmuje specjalistyczne kształcenie z zakresu: geodezyjnych układów odniesienia, rachunku wyrównawczego, systemów informacji przestrzennej, katastru nieruchomości i pomiarów katastralnych oraz geodezyjnych pomiarów szczegółowych. Studenci realizują także przedmioty specjalistyczne zgodnie z wybraną specjalnością. Dla specjalności geodezja i gospodarka nieruchomościami (GGN) są to przedmioty związane z gospodarka nieruchomościami: zarządzane nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie oraz urządzanie terenów rolnych i leśnych. Dla specjalności geodezja i geoinformatyka (GGI) są to przedmioty związane z geoinformatyką (bazy danych, wprowadzenie do inżynierii oprogramowania oraz rozszerzony kurs systemów informacji przestrzennej). Studenci realizują także dwa wybrane przedmioty dodatkowe.

Naukę na drugim roku studenci kończą ćwiczeniami terenowymi z zakresu pomiarów szczegółowych i pomiarów katastralnych.

III rok

Trzeci rok studiów stanowi dalsze poszerzenie ogólnej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii na przedmiotach takich jak: geodezja fizyczna, geodezja satelitarna, geodezja inżynieryjna, fotogrametria i teledetekcja oraz kartografia. Student zdobywa także wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, scalenia i wymiany gruntów oraz gospodarki nieruchomościami i ich wyceny. W ramach specjalności GGN realizowane są także zajęcia z zakresu teledetekcji środowiska, technologii skaningu laserowego, kompleksowego urządzania terenów wiejskich oraz systemów GNSS w pomiarach geodezyjnych. Dla specjalności GGI realizowane są zajęcia z takich przedmiotów jak: metody pozyskiwania danych przestrzennych, modelowanie i standaryzacja danych przestrzennych, numeryczne modele terenu oraz programowanie w systemach GIS.

Trzeci rok studiów studenci kończą ćwiczeniami terenowymi z zakresu pomiarów podstawowych oraz pomiarów inżynieryjnych i fotogrametrii.

IV rok

Ostatni semestr studiów poświęcony jest głównie przygotowaniu pracy inżynierskiej. Realizowane są również przedmioty specjalistyczne. Dla specjalności GGN są to: geodezyjna obsługa inwestycji oraz urządzanie wsi i gospodarstw rolnych, natomiast dla specjalności GGI są to infrastruktura danych przestrzennych oraz kartograficzne modele cyfrowe.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Z reguły ocena końcowa jest wynikiem oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz egzaminu lub zaliczenia wykładu. Oceniana jest wiedza studenta, umiejętność realizacji poszczególnych zadań oraz umiejętność organizacji pracy i współpracy w grupie.

Jak będziesz oceniany?

Z reguły ocena końcowa jest wynikiem oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz egzaminu lub zaliczenia wykładu. Oceniana jest wiedza studenta, umiejętność realizacji poszczególnych zadań oraz umiejętność organizacji pracy i współpracy w grupie.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Na każdym semestrze student ma możliwość uzyskania 30 punktów ECTS. Łącznie na studiach student musi uzyskać 210 punktów.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Po ukończeniu studiów student może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 wymienionych w art. 43 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 (po spełnieniu innych wymogów ustawowych).

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

1. Co robią zawodowo absolwenci kierunku geodezja i kartografia?
Absolwenci geodezji i kartografii uzyskują pełne przygotowanie zawodowe do realizacji zadań z zakresu geodezji inżynieryjnej (obsługa budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, drogownictwa i sieciowego), geoinformatyki (geoportale, zarządzanie informacją przestrzenną, inteligentne systemy transportowe, kartografia cyfrowa, pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych), podziałów nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego, zarządzanie zasobem komunalnym, oraz do samodzielnej działalności na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, a także dynamicznie rozwijającej się geodezji satelitarnej. Absolwenci kierunku geodezja i kartografia są kształceni m.in. w fotogrametrii cyfrowej, teledetekcyjnym monitorowaniu środowiska przyrodniczego, deformacji budowli i powierzchni terenu oraz w geodezyjnej obsłudze budowy tras komunikacyjnych, a także poznają techniki mapowania terenu i obiektów za pomocą dronów. Tworzą bazy danych przestrzennych, projektują i programują systemy informacji geograficznej GIS, są specjalistami w geograficznych technologiach internetowych. Nieobce im są zaawansowane metody opracowania danych pochodzących z systemów satelitarnych GPS , GLONASS, Galileo, BeiDou do celów precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji lądowej, morskiej i lotniczej, a także zasady ruchu czy analizy dynamik orbit sztucznych satelitów Ziemi i przetwarzanie danych satelitarnych z misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

2. W jakich obszarach/ branżach pracują?
Ukończenie kierunku geodezja i kartografia pozwala na podjęcie pracy w niemal każdej branży, która wymaga pozyskiwania, przetwarzania lub analizy informacji przestrzennej. Absolwenci mogą być zatrudnieni w różnorodnych firmach zajmujących się obsługą inwestycji inżynierskich, biurach projektowych związanych z obsługą planistyczną terenów, wyceną nieruchomości oraz scaleniami gruntów, w administracji samorządowej i rządowej, a także w prywatnych i państwowych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego. Zajmują się geodezyjną obsługą inwestycji oraz opracowują wyniki i przygotowują dokumentację geodezyjną. Pracują w firmach zajmujących się przetwarzaniem i analizą obserwacji satelitarnych. Tworzą systemy geoinformatyczne, platformy map cyfrowych oraz geoportale i systemy informacji o terenie,  zajmują się także obsługą inteligentnych systemów transportowych. Bardzo dobra znajomość systemów GIS pozwala im znaleźć zatrudnienie w innych branżach takich jak: konsulting środowiskowy, poszukiwania surowców mineralnych, zarządzanie infrastrukturą miejską. Są również przygotowani do prowadzenia własnej firmy współpracującej z jednostkami samorządowymi czy prywatnymi inwestorami. Wykonują szczegółowe pomiary w terenie jak i na budowach oraz monitorują deformacje budowli i obiektów inżynierskich oraz terenów górniczych i osuwiskowych. Wykorzystują nowoczesne metody pozyskiwania danych z wykorzystaniem dronów, lotniczych i naziemnych skanerów laserowych, metod fotogrametrii cyfrowej i kamer 3D, tachimetrii i niwelacji precyzyjnej, precyzyjnych odbiorników GNSS, grawimetrów, a także danych pozyskanych z różnych misji satelitarnych, dzięki którym prowadzą analitykę danych przestrzennych; uczestniczą w rozwijaniu systemów nawigacyjnych oraz tworzeniu aplikacji wykorzystujących dane geolokalizowane (np. Uber). Dużą popularnością cieszy się również praca w jednostkach administracji samorządowej takich jak powiatowe oraz wojewódzkie ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz kataster nieruchomości. Kształcimy także wielu rzeczoznawców majątkowych, którzy wybierają pracę w biurach wyceny nieruchomości.

Multimedia

Kierunek Geodezja i kartografia w Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020 na portalu geoforum.pl oraz na stronie Perspektywy.