GEODEZJA I KARTOGRAFIA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA, STUDIA I, STACJONARNE

czas trwania: 3.5 roku (7 semestrów) dla studiów stacjonarnych

specjalności: Geodezja i gospodarka nieruchomościami (GGN), geodezja i geoinformatyka (GGI)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Absolwent studiów na kierunku geodezja i kartografia ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru geodezji i kartografii. Zna współczesne metody obserwacji i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, badania ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych.

Czego będziesz się uczył ?

I rok

Na pierwszym roku studiów student zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych takich jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka matematyczna, fizyka oraz przedmiotów dotyczących podstaw nauk o Ziemi jak: podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, podstawy rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. Zakres kształcenia obejmuje także zagadnienia stanowiące wstęp do geodezji i kartografii omawiane w ramach przedmiotów: podstawy geomatyki, informatyka geodezyjna, grafika inżynierska, technologia informacyjna, geodezyjne pomiary szczegółowe oraz podstawy prawa i prawo w geodezji i gospodarce nieruchomościami.

II rok

Drugi rok studiów obejmuje specjalistyczne kształcenie z zakresu: geodezyjnych układów odniesienia, rachunku wyrównawczego, systemów informacji przestrzennej, katastru nieruchomości i pomiarów katastralnych oraz geodezyjnych pomiarów szczegółowych. Studenci realizują także przedmioty specjalistyczne zgodnie z wybraną specjalnością. Dla specjalności geodezja i gospodarka nieruchomościami (GGN) są to przedmioty związane z gospodarka nieruchomościami: zarządzane nieruchomościami i pośrednictwo w ich obrocie oraz urządzanie terenów rolnych i leśnych. Dla specjalności geodezja i geoinformatyka (GGI) są to przedmioty związane z geoinformatyką (bazy danych, wprowadzenie do inżynierii oprogramowania oraz rozszerzony kurs systemów informacji przestrzennej). Studenci realizują także dwa wybrane przedmioty dodatkowe.

Naukę na drugim roku studenci kończą ćwiczeniami terenowymi z zakresu pomiarów szczegółowych i pomiarów katastralnych.

III rok

Trzeci rok studiów stanowi dalsze poszerzenie ogólnej wiedzy z zakresu geodezji i kartografii na przedmiotach takich jak: geodezja fizyczna, geodezja satelitarna, geodezja inżynieryjna, fotogrametria i teledetekcja oraz kartografia. Student zdobywa także wiedzę z zakresu planowania przestrzennego, scalenia i wymiany gruntów oraz gospodarki nieruchomościami i ich wyceny. W ramach specjalności GGN realizowane są także zajęcia z zakresu teledetekcji środowiska, technologii skaningu laserowego, kompleksowego urządzania terenów wiejskich oraz systemów GNSS w pomiarach geodezyjnych. Dla specjalności GGI realizowane są zajęcia z takich przedmiotów jak: metody pozyskiwania danych przestrzennych, modelowanie i standaryzacja danych przestrzennych, numeryczne modele terenu oraz programowanie w systemach GIS.

Trzeci rok studiów studenci kończą ćwiczeniami terenowymi z zakresu pomiarów podstawowych oraz pomiarów inżynieryjnych i fotogrametrii.

IV rok

Ostatni semestr studiów poświęcony jest głównie przygotowaniu pracy inżynierskiej. Realizowane są również przedmioty specjalistyczne. Dla specjalności GGN są to: geodezyjna obsługa inwestycji oraz urządzanie wsi i gospodarstw rolnych, natomiast dla specjalności GGI są to infrastruktura danych przestrzennych oraz kartograficzne modele cyfrowe.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Z reguły ocena końcowa jest wynikiem oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz egzaminu lub zaliczenia wykładu. Oceniana jest wiedza studenta, umiejętność realizacji poszczególnych zadań oraz umiejętność organizacji pracy i współpracy w grupie.

Jak będziesz oceniany?

Z reguły ocena końcowa jest wynikiem oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz egzaminu lub zaliczenia wykładu. Oceniana jest wiedza studenta, umiejętność realizacji poszczególnych zadań oraz umiejętność organizacji pracy i współpracy w grupie.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Na każdym semestrze student ma możliwość uzyskania 30 punktów ECTS. Łącznie na studiach student musi uzyskać 210 punktów.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Po ukończeniu studiów student może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1, 2, 4 i 5 wymienionych w art. 43 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 (po spełnieniu innych wymogów ustawowych).

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku geodezja i kartografia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i biurach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzania terenów wiejskich, a także w komórkach zajmujących się geodezją i gospodarką nieruchomościami w administracji samorządowej i rządowej.