EKONOMIA

EKONOMIA, I stopnia stacjonarna

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: licencjat

profil studiów: praktyczny

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku EKONOMIA uzyskuje wiedzę z zakresu makroekonomii i mikroekonomii. Podczas kolejnych semestrów studiów student nabywa wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz oceny projektów inwestycyjnych. Wiedzę ekonomiczną uzupełnia podstawowymi informacjami z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej co w aspekcie tzw. bezpieczeństwa żywnościowego kraju sprawia, iż absolwent kierunku EKONOMIA staję się specjalistą potrafiącym zrozumieć procesy zachodzące w globalnej gospodarce żywnościowej.Animacja powstała w ramach projektu „SKILLS for STUDIES” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej

nawa_logo_pl


Czego będziesz się uczył?

I rok

Na pierwszym roku student zapozna się z przedmiotami ogólno-akademickimi jak np. matematyka, przedmiot humanistyczny czy też podstawy prawa oraz podstawowymi przedmiotami z zakresu ekonomii tj. makro- i mikroekenomia, podstawy zarządzania, rachunkowość czy też ekonomika agrobiznesu.

II rok

Kolejny rok to zgłębianie wiedzy ekonomicznej na takich przedmiotach jak ekonometria, matematyka finansowa, logistyka czy też organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Z racji specyfiki Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego student ekonomii będzie miał podczas toku studiów zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi produkcji rolniczej na przedmiotach: podstawy produkcji roślinnej, podstawy produkcji zwierzęcej, rolnictwo, a środowisko.

III rok

Trzeci rok to finalizowanie realizacji pracy dyplomowej, a także nabywanie przez studenta specjalistycznej wiedzy ekonomicznej na przedmiotach: obrót środkami produkcji w rolnictwie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie strategiczne, rynki finansowe czy też metody oceny projektów inwestycyjnych.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, konserwatoria.

Jak będziesz oceniany?

Podczas trwania nauki student będzie oceniany na podstawie zaliczeń kolokwiów, projektów, zadań oraz egzaminów, które kończą dany kurs. Studia I stopnia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem licencjanckim.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W trakcie studiów I stopnia absolwent uzyska łącznie 180 punktów ECTS.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent studiów na kierunku ekonomia ma wszechstronną wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, przeprowadzaniem analiz dostępnych lub tworzonych informacji. Kierunek studiów ma profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku uzyskują rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci są wyspecjalizowani w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych, administracji gospodarczej, w organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych w kraju i zagranicą, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.