BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO studia I stopnia

czas trwania: 3,5 roku; 7 semestrów

specjalności -

uzyskany tytuł zawodowy - inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student otrzymuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu: wykonawstwa obiektów budowlanych; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji robót; doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystania technik komputerowych oraz nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Czego będziesz się uczył

I rok
matematyka, fizyka, chemia, geometria wykreślna, rysunek techniczny, mechanika ogólna, geodezja, geologia, komputerowe wspomaganie projektowania;

II rok

hydraulika, hydrologia, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, budownictwo ogólne, technologia betonów i zapraw, mechanika gruntów, mechanika budowli, konstrukcje betonowe;

III rok
 
konstrukcje metalowe, fizyka budowli, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, instalacje budowlane i sanitarne, ekonomika budownictwa, budownictwo rolnicze, budownictwo wodne;

IV rok

budownictwo komunikacyjne, prawo budowlane;

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

wykłady, ćwiczenia: projektowe, laboratoryjne, terenowe;

Jak będziesz oceniany?

sprawdziany ustne i pisemne, ocena wykonanych ćwiczeń, projektów oraz prezentacji;

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe, możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane;

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

w przedsiębiorstwach budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.