BIOTECHNOLOGIA

BIOTECHNOLOGIA , STUDIA STACJONARNE I STOPNIA,


czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

specjalność: Biotechnologia żywności

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Studia na kierunku Biotechnologia zapewniają wiedzę z zakresu biochemii, enzymologii, mikrobiologii, biotransformacji, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, a także podstaw przetwarzania surowców spożywczych i technologii produkcji żywności. Pozwalają na nabycie umiejętności izolacji i doboru materiału biologicznego do otrzymywania różnych bioproduktów, a także prowadzenia procesów biotechnologicznych. Studia te przygotowują do pracy w laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych, w zakładach zajmujących się produkcją biopreparatów, na stanowiskach technologów w przemyśle spożywczym, zwłaszcza fermentacyjnym, a także do pracy w służbach sanitarnych.

Czego będziesz się uczył?

I rok                                                                                           

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii nieorganicznej i organicznej, biologii komórki) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok                                           

W czasie drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzą z zakresu nauk biologicznych (biochemia, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna, chemia żywności) oraz zdobywają umiejętności analityczne podczas zajęć laboratoryjnych.

III rok

Przedmioty przewidziane w trzecim roku studiów dotyczą genetyki, biologii molekularnej,  biotechnologii przemysłowych stosowanych w żywności lub farmacji, enzymologii, oraz podstaw przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych. Ponadto realizowane są przedmioty inżynierskie, jak aparatura przemysłów biotechnologicznych oraz projektowanie technologiczne.

IV rok (semestr 7)

Podczas ostatniego semestru studiów inżynierskich studenci realizują przedmioty z zakresu inżynierii genetycznej, immunologii, zwierząt laboratoryjnych i ich wykorzystania w biotechnologii, bioinformatyki. Ponadto opracowują indywidualne zadanie inżynierskie w wybranym przez siebie temacie.

W trakcie  studiów realizowane są również przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

W trakcie 3,5 letnich studiów inżynierskich studenci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych, które prowadzone są w profesjonalnych laboratoriach: chemicznych, mikrobiologicznych i bioprocesowych. Zajęcia odbywają się również w formie warsztatów, wizyt studyjnych i praktyk.

Jak będziesz oceniany?

Studenci oceniani są na podstawie, kartkówek, kolokwiów, egzaminów, obserwacji pracy na zajęciach, raportów. Przy dokonywaniu oceny pod uwagę brane jest także przygotowanie do zajęć oraz aktywność na ćwiczeniach. W uczelni stosuje się system oceny w skali od 2 do 5, przy czy 2 oznacza ocenę niedostateczną, a 5 bardzo dobrą.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Absolwent I stopnia kierunku Biotechnologia uzyskuje kwalifikacje zawodowe inżyniera z zakresu biotechnologii. Jest przygotowany do pracy w zakładach przemysłu spożywczego w charakterze technologów i pracowników przemysłu biotechnologicznego, fermentacyjnego, farmaceutycznego oraz w służbach sanitarnych, a także kadry zarządzającej. Kwalifikacje te pozwalają także na podjęcie studiów II stopnia.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych, biotechnologicznych, a także w przemyśle fermentacyjnym, spożywczym, kosmetycznym oraz w zakładach produkujących biopreparaty. Jest również przygotowany do pracy w służbach sanitarnych oraz jednostkach związanych z ochroną środowiska.