BIOLOGIA

BIOLOGIA studia I stopnia 


czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

uzyskany tytuł - licencjat

profil studiów:  ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Student studiów I stopnia otrzymuje  wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi kierunku biologia na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia podejmowanie studiów lub praktyk za granicą w ramach wymiany.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Chemia organiczna z elementami chemii nieorganicznej, Fizyka z elementami biofizyki, Matematyka, Biochemia, Geologia, Morfologia roślin, Fizjologia roślin, Botanika systematyczna, Zoologia bezkręgowców, Ergonomia i BHP,  Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, Podstawy ekonomii, Techniki informacyjne, Język obcy

II rok

Systematyka i ekologia ogólna kręgowców, Anatomia porównawcza kręgowców, Fizjologia zwierząt, Biologia rozwoju zwierząt, Anatomia człowieka, Histologia, Biologia komórki, Genetyka, Immunologia, Mikrobiologia, Język obcy

III rok

Biologia molekularna, Genetyka populacji, Ewolucjonizm, Ekologia ogólna, Ochrona przyrody i środowiska, Podstawy bioinformatyki, Język obcy

Ponadto w każdym semestrze oferujemy szeroką ofertę interesujących przedmiotów do wyboru (co najmniej 30% przedmiotów w planie studiów)!


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów (825 godzin) a także ćwiczeń laboratoryjnych, pracowni i ćwiczeń terenowych (łącznie 1140 godzin). W programie studiów przewidziano 120 godzin praktyk zawodowych.

Jak będziesz oceniany?

Egzaminem kończy się 19 przedmiotów, w większości są to egzaminy w formie testu pytań zamkniętych lub otwartych. Każdy egzamin można poprawić w II terminie zgodnie z regulaminem studiów. Wszystkie ćwiczenia zaliczane są na ocenę, podobnie jak wykłady do przedmiotów nie kończących się egzaminami, a ostateczna ocena jest średnią z ocen z wykładu i ćwiczeń. Każdy prowadzący na pierwszych zajęciach podaje zasady zaliczenia przedmiotu. W każdym przypadku oceniana jest wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne studenta, zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

Student uzyskuje 30 punktów ECTS w każdym semestrze, co stanowi łącznie 180 punktów na I stopniu studiów na kierunku Biologia.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Studia I stopnia na kierunku Biologia uprawniają  do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach  z zakresu dziedziny nauk biologicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym, a także na innych uczelniach. Wiedza biologiczna, poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami absolwenta.

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Studia na kierunku biologia przygotowują do pracy w ochronie siedlisk naturalnych, w ogrodach zoologicznych i botanicznych, w laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, a także w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Kompetencje merytoryczne powinny umożliwiać podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, administracji i placówkach naukowo-badawczych.