BIOINFORMATYKA

BIOINFORMATYKA I stopnia stacjonarna

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy - licencjat

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z biologii (zwłaszcza genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Chemia, fizyka, matematyka, botanika, zoologia, technologia informacyjna, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, statystyka, wybrane działy matematyki wyższej, ekonomia, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, biochemia, genetyka, biologia komórki

II rok

Estymacja parametrów, programy komputerowe, pakiety statystyczne, techniki mikroskopowe, język obcy, wprowadzenie do bioinfomatyki, testowanie hipotez, biologia molekularna, język obcy, zastosowanie technik informatycznych w biologii człowieka

III rok

Genomika i proteomika, genetyka populacji, planowanie eksperymentów, algorytmy obliczeniowe, pracownia informatyczna, język obcy, badanie genomu metodami genetyki molekularnej, podstawy statystycznego modelowania danych, biometeorologia, biomonitoring środowiska, indeksy biologiczne, techniki analityczne w biologii

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, pracownia komputerowa, ćwiczenia terenowe.

Jak będziesz oceniany?

Zaliczenie pisemne, ustne, sporządzenie sprawozdania, raportu. Istotna jest obecność na zajęciach, w tym i na zajęciach terenowych, aktywność i przygotowanie do zajęć.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

wszelkie uprawnienia jakie posiada absolwent danego kierunku

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.