BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I stopnia stacjonarne

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki

Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI uzyskuje wiedzę na temat technologii produkcji i przetwarzania żywności, a także sposobów modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne. Ma wiedzę w zakresie zagadnień związanych z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasadami utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, chemia, fizyka, matematyka, botanika, zoologia, technologia informacyjna, przyrodnicze i technologiczne podstawy produkcji roślinnej, biochemia, genetyka, statystyka, ekonomia, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, język obcy, anatomia człowieka i zwierząt, biomasa roślinna, biologiczne podstawy hodowli zwierząt

II rok

Podstawy produkcji zwierzęcej, fizjologia człowieka i zwierząt, fizjologia roślin, mikrobiologia, genetyczne podstawy biotechnologii, język obcy, żywienie zwierząt, technologia węglowodanów i tłuszczów, dobrostan zwierząt, praktyka zawodowa, kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo ekologiczne, zarządzanie środowiskowe i ekologiczna produkcja żywności, biometeorologia

III rok

Żywienie człowieka, mikrobiologia żywności, surowce pochodzenia zwierzęcego, technologia surowców zwierzęcych, technologia owoców i warzyw, technologia zbóż, język obcy, chemia żywności, higiena i toksykologia żywności, towaroznawcza analiza żywności, praktyka zawodowa, łowiectwo, zioła i inne rośliny alternatywne

IV rok

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracy, podstawy prawa żywnościowego, przechowalnictwo surowców pochodzenia roślinnego i żywności, procesy uzdatniania wody, techniki analizy wody i żywności, ochrona środowiska, biologia roślin uprawnych, bezpieczeństwo naturalne i cywilizacyjne


Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Wykłady, ćwiczenia, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe.

Jak będziesz oceniany?

Zaliczenie pisemne, ustne, sporządzenie sprawozdania, raportu. Istotna jest obecność na zajęciach, w tym i na zajęciach terenowych, aktywność i przygotowanie do zajęć.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

wszelkie uprawnienia jakie posiada absolwent danego kierunku

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Absolwent kierunku bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych. Potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego.