ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, I STOPIEŃ STUDIÓW, TRYB STACJONARNY

czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

ścieżki kształcenia:

  1. kształtowanie i ochrona krajobrazu
  2. architektura zieleni we wnętrzach

uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

profil studiów: ogólnoakademicki


Krótkie wprowadzenie

Student podczas studiów na kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych (architektura i urbanistyka, budownictwo, grafika inżynierska, planowanie przestrzenne), przyrodniczych (biologia, ekologia, ochrona przyrody i środowiska) oraz sztuk plastycznych (rysunek odręczny, grafika, rysunek i rzeźba). Kształci manualne umiejętności projektowania oraz przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania informatycznego. Ma możliwość sprawdzenia się poprzez uczestnictwo w konkursach, np. Wrocławska Magnolia, albo uczestnicząc w projektach wykonywanych dla gmin lub instytucji współpracujących z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i geodezji oraz Instytutem Architektury Krajobrazu.

W ramach specjalności architektura zieleni we wnętrzach część zajęć odbywa się w Akademii Sztuk Pięknych.

Czego będziesz się uczył?

I rok

Przedmioty ogólne: matematyka, geometria wykreślna, biologia, geodezja, gleboznawstwo (m.in.)

Przedmioty kierunkowe: zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, komputerowe wspomaganie projektowania, rysunek i rzeźba (m.in).

II rok

Przedmioty ogólne i kierunkowe: historia sztuki, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budownictwo ogólne i materiały budowlane w architekturze krajobrazu oraz przedmioty wybieralne (cztery spośród dziesięciu propozycji, m.in. technika cyfrowa w projektowaniu krajobrazu, dominanty architektoniczne i urbanistyczne, gospodarowanie wodą w krajobrazie, proces inwestycyjny w praktyce zawodowej architekta krajobrazu)

III rok

Studia koncentrują się na przedmiotach specjalistycznych, takich jak: historia sztuki ogrodowej, budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, studium gminy i ochrona krajobrazu zabytkowego, kształtowanie przestrzeni osiedli miejskich. W przypadku ścieżki kształcenia architektura zieleni we wnętrzach pojawiają się specjalistyczne przedmioty, takie jak historia architektury wnętrz i wzornictwo, projektowanie mebli i detalu. Należy wybrać trzy dodatkowe przedmioty, spośród oferowanych (wśród nich, m.in. projektowanie terenów zieleni z wodą w przestrzeni miejskiej, zabytki techniki w krajobrazie, niepełnosprawni w przestrzeni publicznej, zasady pielęgnacji zieleni w architekturze krajobrazu, przyrodnicze podstawy kształtowania terenów miejskich).

IV rok

Ostatni rok to skupienie się na pisaniu pracy dyplomowej, zaliczeniu kompleksowych ćwiczeń terenowych oraz praktyki zawodowej. Do zaliczenia są również dwa przedmioty wybrane spośród następujących (zależnie od ścieżki kształcenia): dobór roślin w architekturze krajobrazu, rewitalizacja obszarów miejskich, kamień w krajobrazie, zalesienia w krajobrazie.

Aktualne rozkłady zajęć i programy studiów dostępne są na stronie Wydziału.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia?

Formy zajęć są różnorodne. Wykłady obejmują część teoretyczną, a różnorodne formy kształcenia praktycznego  zajęcia projektowe  ćwiczenia, seminaria, laboratoria, zajęcia terenowe. Obowiązkowa jest 8.tygodniowa wakacyjna praktyka zawodowa w instytucjach lub przedsiębiorstwach projektujących lub zarządzających obiektami zieleni i zieloną infrastrukturą.

Jak będziesz oceniany?

Czekają Cię egzaminy (możliwe dwa podejścia w sesji egzaminacyjnej) oraz zaliczenia. Zwykle zaliczeniami kończą się zajęcia praktyczne - zajęcia projektowe, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, a egzaminami - wykłady, czyli część teoretyczna zajęć, choć czasem jednak zaliczenie dotyczy też wykładów. Ostatecznie z każdego przedmiotu uzyskasz jedną ocenę łączną, obejmującą i wykłady, i ćwiczenia; nie zawsze jest to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych jako zaliczenie ćwiczeń albo na egzaminie. Szczegółowo opisują to karty przedmiotu (sylabusy) zamieszczone na stronie internetowej uczelni. W każdym razie oceniana jest wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne, takie jak umiejętność prezentacji, współpraca w zespole, otwartość i komunikatywność.

Ile punktów ECTS uzyskasz?

W każdym semestrze, aby go zaliczyć, powinieneś uzyskać 30 punktów ECTS, (tj. 210 punktów łącznie, w całym cyklu studiów inżynierskich). Jeśli jednak zdarzy się potknięcie i nie zaliczysz jakiegoś przedmiotu, możesz przejść na kolejny semestr studiów, o ile Twój deficyt nie przekroczy 12 punktów. Oczywiście, niezaliczony przedmiot i brakujące punkty należy uzupełnić w kolejnych semestrach.

Jakie uprawnienia uzyskasz podczas studiów?

Studia przygotowują Cię do pracy zawodowej w zakresie projektowym, wykonawczym i opiniodawczym. Zawód architekta krajobrazu jest zawodem wolnym, co oznacza że przede wszystkim liczy się wiedza, praktyczne umiejętności zdobyte podczas staży oraz doświadczenie. Po odbyciu praktyk w biurach projektowych zajmujących się konserwacją zieleni zabytkowej i współpracującymi z wojewódzkimi konserwatorami zabytków możesz starać się o certyfikat z zakresu konserwacji zieleni zabytkowej. W przypadku ścieżki kształcenia architektura zieleni we wnętrzach możesz starać się o uprawnienia architektoniczne do wykonywania projektów z wykorzystaniem wody we wnętrzach, opracowania proekologicznego systemu gospodarowania wodą opadową w obiektach, projektowania obiektów meblowych i architektonicznych związanych z zielenią wnętrz i małą architekturą, opracowywania koncepcji plastycznej wnętrz, projektowania różnych sposobów i technik oświetlenia oraz poszczególnych sprzętów i urządzeń dla zieleni we wnętrzach, a także iluminacji obiektów architektonicznych. Możesz sprawdzić się w projektach florystycznych i zajęć się projektowaniem kompozycji żywych lub z innych materiałów we wnętrzach biurowych, bankowych, handlowych i innych komercyjnych, a także dekoracji okolicznościowych (sale balowe, weselne itp.).

Gdzie będziesz mógł pracować po studiach?

Jesteś przygoto­wany do samodzielnego prowadzenia firmy albo pracy w jednostce zajmującej się projektowaniem, wykonawstwem i pielęgnacją zieleni, w tym zieleni zintegrowanej z budynkiem. Będziesz umiał przygotować szczegółowe inwentaryzacje i ocenić stan szaty roślinnej oraz zaprojektować małą architekturę i nawierzchnie wśród zieleni parkowej. Dzięki swoim kompetencjom będziesz przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin zajmujących się planowaniem treści i formy krajobrazu (urbaniści, planiści przestrzenni). Możesz uczestniczyć w komponowaniu krajobrazu miejskiego, wiejskiego otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich


Absolwent ścieżki kształcenia architektura zieleni we wnętrzach jest przygotowany do: opracowania programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów zieleni wewnątrz obiektów, projektowania i konstruowania żyjących ścian, zielonych dachów i ogrodów zimowych, opracowania projektów zieleni chroniącej obiekty przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza i hałasem, opracowania projektów zieleni o działaniu terapeutycznym, wykonywania stylizacji i dekoracji florystycznych od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, przygotowania wystaw i konkursów roślinnych, projektowania i przygotowania wizualnej oprawy uroczystości i imprez.