Біологія

!biologia

Студент під час навчання на напрямку біологія набуває знань з основних біологічних наук, основи точних наук, а також практичні навички. Набуті навички повинні дозволити кожному випускнику факультету біології на практичне застосування дослідницьких методів, поширених в даний час в біологічних науках. Також вивчає іноземну мову на рівні В2, що дозволяє вам можливість навчання закордоном.

Денна форма навчання

  • Бакалавр – 3 роки (6 семестрів)
  • Магістр – 2 роки (4 семестри)

Спеціальності:

  • біологія людини
  • біологія навколишнього середовища
  • лабораторні методи в біології

Навчальна програма

Бакалаврат


I курс

органічна хімія з елементами неорганічної хімії, фізики з елементами біофізики, математика, біохімія, геологія, морфологія рослин, фізіологія рослин, систематична ботаніка, зоологія безхребетних, ергономіки і техніки безпеки, основи права і захист інтелектуальної власності, основи економіки, інформаційні технології, іноземна мова

IІ курс

систематика та загальна екологія хребетних, порівняльна анатомія хребетних, фізіологія тварин, біологія розвитку тварин, анатомія людини, гістологія, біологія клітини, генетика, імунологія, мікробіологія, іноземна мова

IІІ курс

молекулярна біологія, популяційна генетика, еволюціонізм, загальна екологія, захист природи та навколишнього середовища, основи біоінформатики, іноземна мова

Магістратура


I курс

статистичні методи в галузі біології, біоетика, фізична антропологія, екологія людини, приматологія, антропометрія, скелетні дослідження, археологія, генетики людини, іноземна мова

IІ курс

біологія людських популяцій, антропогенез, еволюційна палеонтологія, морфологічна антропологія, етнологія людини, ергономіка, іноземна мова

Можливості після навчання

Спеціальність біологія людини

Студент спеціалізації з біології людини отримає знання про структуру та функціонування людини як унітарної біологічної структури. Знайомиться з закономірностями функціонування людини в часі та просторі, соціальних відносинах, які мають біологічну основу. На основі широкомасштабних загальних знань він отримає поглибленні знання з анатомії та фізіології, генетики та генетичних захворювань, філогенезу та онтогенезу, екології та біології сучасних і історичних популяцій людини, основи гігієни та популяризації здоров'я, поведінки людини та інших приматів, а також функціонування людини в природному середовищі. Він буде займатися складними проблемами еволюції та функціонування людини і суспільства.

Завдяки міждисциплінарному характеру спеціальності біології людини, випускники мають великі можливості для працевлаштування, в тому числі: в археологічних компаніях, в судово-медичних лабораторіях, в станціях санепіду, в науково-дослідних інститутах, в музеях, в лабораторіях ергономіки та охороні здоров'я, в медичних та педагогічних центрах.

Спеціальність біологія навколишнього середовища

Студент спеціалізації з екології біології отримає знання про структуру та функціонування біоценозів, екосистем та всієї біосфери на основі глибокого знання екологічно важливих видів та їх оточення, а також знань, що дозволяють на раціональне управління біологічними ресурсами та засоби моніторингу навколишнього середовища. Він також дізнається про біорізноманіття, екологічну екологію, гідробіологію, екотоксикологію, біогеографію, охорону природи та біоетику. Знайомиться з сучасними тенденціями та проблемами в екології, охороні навколишнього середовища та захисту видів рослин та тварин у Польщі, Євросоюзі та світі.

Випускник має можливість працювати в школах різних рівнів, в університетах, музеях, у державних та неурядових організаціях; в національних парках та інших установах, пов'язаних з охороною природи, зоологічними та ботанічними садами, можуть виконувати природні дослідження для суб'єктів господарювання.

Спеціальність лабораторні методи в біології

Студент отримає теоретичні та практичні знання в мікроскопічних методиках, філогенетичних методах реконструкції, біоінформатики, лабораторної аналітики, аналітичних методів в гідробіології та екотрофлогії, порівняльної геноміки. Буде готовий керувати дослідницьким апаратом, самостійно розвивати професійні навички в області лабораторних прийомів. Має широкі знання методологій та статистики в біологічних науках, а також у біоінформатиці, аналітичних засадах та детальній аналітичній хімії, методів вирощування in vitro, методів маркування частинок біологічних, філогенетичні методи реконструкції, аналітичні методи в гідробіології з особливим акцентом на гідрохімію, аналітичні методи в екотрофлогії.

Закінчивши спеціальність лабораторні методи в біології дозволить вам працювати в лабораторіях різного профілю, контролі та діагностики, промислових лабораторій, охорони навколишнього середовища, науково-дослідних інститутів, лабораторій харчової промисловості, адміністрації та організації безпеки праці.