Dzień Wstępny dla studentów I roku


Każdy student przyjęty na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestnictwa w Dniu Wstępnym.

Najpóźniej do Dnia Wstępnego należy do właściwego dziekanatu dostarczyć orzeczenie lekarskie (na kierunkach, na których jest ono wymagane – agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności, żywienie człowieka i dietetyka) i dowód wpłaty za legitymację.

Zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” na platformie e-learningowej do 30 listopada i uzyskanie wpisu do indeksu jest warunkiem zaliczenia I semestru.

Program „Dnia wstępnego” dla studentów poszczególnych kierunków będzie obejmował następujące punkty:
 • spotkanie z Władzami Wydziału, Immatrykulacja;
 • omówienie zasad działania „wirtualnego dziekanatu”;
 • wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) – wybrane zagadnienia prawne oraz informacja CKnO dot. prowadzenia przedmiotu „Szkolenie BHP” poprzez platformę e-learningową;
 • wykład z zakresu BHP – zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia;
 • wykład: „Higiena zdrowia psychicznego” oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów;
 • spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów - omówienie struktury organizacyjnej uczelni i wydziału, prawa i obowiązki studenta, omówienie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej, informacja o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów oraz informacja o działalności Samorządu Studentów i grupach twórczych działających w uczelni;
 • informacja o pomocy dla studentów z niepełnosprawnością;
 • informacja o działalności Poradni Rozwoju Osobistego;
 • informacja o działalności Biura Karier;
 • informacja o działalności biblioteki.
Dzień Wstępny odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

27. września 2019 r. (piątek)
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
kierunki:
 • Agrobiznes
 • Biotechnologia stosowana roślin
 • Medycyna roślin
 • Ogrodnictwo
 • Ochrona środowiska
 • Rolnictwo (stacjonarne i niestacjonarne)
8:00-12:30
Aula Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
kierunki:
 • Ekonomia
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • Technika rolnicza i leśna
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
13:00-17:30
Aula Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
kierunki:
 • Biologia
 • Biologia człowieka
 • Bioinformatyka
8:00-12:30
Sala AZ
ul. Chełmońskiego 38d
kierunki:
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Zootechnika
13:00-17:30
Sala AZ
ul. Chełmońskiego 38d
28. września 2019 r. (sobota)
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne,
 • English Division
8:00-12:30
Aula Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
30 września 2019 r. (poniedziałek)
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
kierunki:
 • Architektura krajobrazu
 • Geodezja i kartografia
 • Gospodarka przestrzenna
8:00-12:30 Aula Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
kierunki:
 • Budownictwo
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria środowiska
13:00-17:30
Aula Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
kierunki:
 • Biotechnologia
8:00-12:30 Sala 013
ul. Chełmońskiego 37
kierunki:
 • Technologia i organizacja gastronomii
 • Zarządzanie jakością i analiza żywności
8:00-12:30 Sala 012
ul. Chełmońskiego 37
kierunki:
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Żywienie człowieka i dietetyka
13:00-17:30 Sala 012
ul. Chełmońskiego 37