Dzień Wstępny dla studentów I roku


Każdy student przyjęty na I rok studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach Dnia Wstępnego - jest to warunkiem zaliczenia I semestru.

Program "Dnia wstępnego" dla studentów poszczególnych kierunków będzie obejmował następujące punkty:
 • spotkanie z Władzami Wydziału, Immatrykulacja;
 • omówienie zasad działania "wirtualnego dziekanatu";
 • wykład z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) - wybrane zagadnienia prawne;
 • wykład z zakresu BHP - informacje o zagrożeniach zdrowia i życia oraz ochronie przed nimi;
 • wykład z zakresu BHP - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń;
 • wykład z zakresu BHP - zasady udzielania pierwszej pomocy oraz praktyczne ćwiczenia;
 • wykład z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;
 • wykład: "Higiena zdrowia psychicznego" oraz omówienie problemów związanych z zagrożeniem narkomanią, alkoholizmem i AIDS wśród studentów.
Na zakończenie szkolenia przeprowadzony będzie w formie testu egzamin sprawdzający znajomość przepisów BHP i p.poż.

W powyższym szkoleniu powinni uczestniczyć również studenci przyjęci na I rok II stopnia rozpoczynający studia w naszej uczelni, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni.


HARMONOGRAM DNIA WSTĘPNEGO DLA STUDENTÓW I ROKU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU27.09.2018 r. (czwartek)
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Kierunki:
 • architektura krajobrazu,
 • geodezja i kartografia,
 • gospodarka przestrzenna
8.00 - 13.00 Aula Jana Pawła II,
Centrum Dydaktyczno-Naukowe,
Pl. Grunwaldzki 24a
Kierunki:
 • budownictwo,
 • inżynieria bezpieczeństwa,
 • inżynieria i gospodarka wodna,
 • inżynieria środowiska
13.30 - 18.30 Aula Jana Pawła II,
Centrum Dydaktyczno-Naukowe,
Pl. Grunwaldzki 24a
28.09.2018 r. (piątek)
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Kierunki:
 • bezpieczeństwo żywności,
 • zootechnika
8.00 - 13.00 Sala AZ,
budynek wydziału BiHZ,
ul. Chełmońskiego 38d
Kierunki:
 • biologia,
 • biologia człowieka,
 • bioinformatyka
13.30 - 18.30 Sala AZ,
budynek wydziału BiHZ,
ul. Chełmońskiego 38d
28.09.2018 r. (piątek)
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Kierunki:
 • technologia żywności i żywienie człowieka,
 • technologia i organizacja gastronomii
8.00 - 13.00 Sala 012,
budynek wydziału BiNoŻ,
ul. Chełmońskiego 37
Kierunki:
 • zarządzanie jakością i analiza żywności,
 • biotechnologia         
13.30 - 18.30 Sala 012,
budynek wydziału BiNoŻ,
ul. Chełmońskiego 37
Kierunki:
 • żywienie człowieka i dietetyka 
8.00 - 13.00 Sala 013,
budynek wydziału BiNoŻ,
ul. Chełmońskiego 37
28.09.2018 r. (piątek) 
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Kierunki:
 • ekonomia,         
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • technika rolnicza i leśna,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji        
8.00 - 13.00 Aula Jana Pawła II, 
Centrum Dydaktyczno-Naukowe, 
Pl. Grunwaldzki 24a
Kierunki:
 • agrobiznes,
 • biotechnologia stosowana roślin,
 • medycyna roślin,
 • ogrodnictwo,
 • ochrona środowiska,
 • rolnictwo 
13.30 - 18.30 Aula Jana Pawła II, 
Centrum Dydaktyczno-Naukowe, 
Pl. Grunwaldzki 24a
29.09.2018 r. (sobota) 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Kierunki:
 • weterynaria stacjonarna
 • weterynaria niestacjonarna
 • Veterinary Medicine
8.00 - 13.00 Aula Jana Pawła II, 
Centrum Dydaktyczno-Naukowe, 
Pl. Grunwaldzki 24a