Wyjaśnienie zasad rekrutacji na weterynarię

Szanowni Kandydaci!

W związku z wprowadzeniem rozdzielnej rekrutacji na weterynarię stacjonarną i niestacjonarną prosimy Was o zapoznanie się z poniższym wyjaśnieniem zasad rekrutacji. 

Jeśli ciekawi Was co przedstawiało zdjęcie w sliderze – dokładnie przeczytajcie całość wyjaśnienia.   

 1. Rekrutacja na kierunek weterynaria na studia stacjonarne i niestacjonarne będzie prowadzona oddzielnie.

  WAŻNE!

  Kandydaci:
  • Jeśli wybierzecie tylko tryb stacjonarny, a Wasz wynik okaże się niewystarczający do przyjęcia na tryb stacjonarny, a równocześnie wystarczy na tryb niestacjonarny, nie zostaniecie automatycznie przeniesieni na tryb niestacjonarny.
  • Jeśli wybierzecie tylko tryb niestacjonarny, a po obniżeniu progów Wasz wynik będzie wystarczający do przyjęcia na tryb stacjonarny, nie będziecie już mieli możliwości przeniesienia. 
 2. Limit miejsc jest określony uchwałą Senatu UPWr nr 14/2019 z 29 marca 2019 r.
 3. Terminarz rekrutacji jest dostępny tutaj.
 4. Rekrutacja na studia będzie odbywać się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki/formy) studiów. W praktyce oznacza to, że kandydat:
  • na etapie wyboru studiów musi zdecydować, czy interesuje go rekrutacja na:
   • studia stacjonarne na kierunku weterynaria,
   • studia niestacjonarne na kierunku weterynaria,
   • studia na kierunku weterynaria w języku angielskim,
   • lub, jeśli jest zainteresowany więcej niż jednym trybem studiów, na każdy z nich dokonać odrębnej rejestracji;
  • ma możliwość rejestracji i wyboru nieograniczonej liczby kierunków i trybów studiów, w takim przypadku, za każdy kierunek i formę studiów wnosi oddzielną opłatę rekrutacyjną w wysokości wskazanej zarządzeniem rektora;
  • jeśli wybierze tylko weterynarię stacjonarną, a zabraknie mu odpowiedniej liczby punktów nie zostanie automatycznie przeniesiony na studia niestacjonarne, które wymagają dodatkowej deklaracji w systemie IRK;
  • jeśli wybierze tylko weterynarię niestacjonarną, a liczba uzyskanych przez niego punktów będzie wystarczająca by dostać się na studia stacjonarne, nie zostanie automatycznie przeniesiony na studia niestacjonarne, które wymagają dodatkowej deklaracji w systemie IRK;
  • jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
  • ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 5. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali:
  • egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z ocen z przedmiotów rekrutacyjnych (biologia i chemia), a uzyskany wynik będzie klasyfikował ich na odpowiednim miejscu (lokacie) na liście rankingowej;
  • zewnętrzny pisemny egzamin maturalny (nowa matura) z biologii i chemii, mogą zostać wpisani na listę rankingową kandydatów, jeżeli uzyskają z zewnętrznego egzaminu maturalnego z biologii oraz z chemii na poziomie rozszerzonym, co najmniej po 30% maksymalnej liczby punktów.
 6. Kandydaci, którzy nie uzyskali minimum w.w. wyniku nie znajdą się na liście rankingowej.
 7. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na kierunek weterynaria.
 8. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc ogłoszony zostanie II nabór, na zasadach obowiązujących w pierwszym naborze.
 9. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów na kierunek weterynaria jest sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów procentowych z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym. W przypadku kandydatów legitymujących się "starą maturą" lub świadectwem wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju wydania, jest to suma wyników ze świadectwa dojrzałości przeliczonych zgodnie z uchwałą nr 123/2018 Senatu UPWr z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na UPWr w roku akademickim 2019/2020. W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w uchwale nr 123/2018 Senatu UPWr z dnia 19 grudnia 2018 roku § 9 ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów i wydania decyzji.
 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UPWr.
weterynaria2